Tomasz Lenart Kancelaria radcy prawnego

Prius quam exaudias ne iudices Nie sądź zanim nie wysłuchasz

Oferta

Kancelaria prowadzi działalność w zakresie doradztwa prawnego i szkoleń prawnych dla podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz instytucji publicznych, m.in. w zakresie:

Doradztwa w zakresie prawa spółek
Kancelaria oferuje pełny zakres usług w zakresie prawa spółek, począwszy od zakładania spółek i oddziałów, ich rejestrację oraz inne niezbędne formalności związane z założeniem spółki, przez bieżącą obsługę (m.in. przygotowywanie projektów regulaminów zarządu i rady nadzorczej, organizację posiedzeń i zgromadzeń, przygotowywanie projektów uchwał, prowadzenie ksiąg akcji lub udziałów, a także protokołów, zmiany aktów założycielskich, umów i statutów spółek). Kancelaria świadczy także usługi w zakresie likwidacji spółek.

Doradztwa w zakresie polityki UE
Kancelaria oferuje pełen zakres usług w ramach polityki spójności UE w sprawie wsparcia finansowego z funduszy europejskich.

Doradztwa w zakresie umów handlowych
Kancelaria opracowuje dla swoich klientów systemy umów dystrybucyjnych i agencyjnych, umowy sprzedażowe, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii reklamacji, warunków gwarancji oraz zabezpieczeń.

Doradztwa w zakresie sporów sądowych
Kancelaria reprezentuje swoich klientów w sporach sądowych, zarówno po stronie powodów, jak i pozwanych. Spory sądowe dotyczą w szczególności sporów o zapłatę, sporów dotyczących nienależytego wykonania warunków umowy oraz wykonania projektów, sporów z zakresu prawa pracy.

Doradztwa w zakresie rozstrzygania sporów w drodze polubownej na zasadach mediacji
Kancelaria proponuje swoim klientom alternatywną możliwość rozwiązywania sporów w drodze polubownej na zasadach mediacji. Celem kancelarii jest doprowadzenie do rozstrzygnięcia sporu w drodze ugody na zasadzie akceptowalnego stanowiska ze strony reprezentowanego klienta.

Doradztwa w zakresie reklamacji i gwarancji
Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z reklamacjami wad fizycznych rzeczy dotyczących towarów z przemysłu: ciężkiego, kolejowego, hutniczego jak również sprzedaży nieruchomości (wady budynku) oraz sprzedaży detalicznej. W tym zakresie Kancelaria świadczy usługi w zakresie opracowywania i negocjowania umów handlowych, oraz opracowywania treści dokumentów gwarancyjnych pod konkretny projekt i wymagania techniczne.

Doradztwa w zakresie prawa pracy
Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy. Doświadczenie to obejmuje zarówno przygotowanie i uczestnictwo w negocjowaniu układów zbiorowych, jak i doradztwo w bieżących sprawach z zakresu prawa pracy.

Doradztwa w zakresie prawa zamówień publicznych
Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych. Doświadczenie to obejmuje zarówno przygotowanie i uczestnictwo w negocjowaniu umów i treści SIWZ, jak i doradztwo i uczestnictwo w posiedzeniach Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

Doradztwa w zakresie prawa budowlanego
Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa budowlanego. Doświadczenie to obejmuje zarówno przygotowanie i uczestnictwo w negocjowaniu treści umów, jak i doradztwo i uczestnictwo w procesie inwestycyjnym, w tym doradztwo w zakresie inwestycji liniowych i inwestycji dotyczących celu publicznego.

Doradztwa w zakresie szkoleń prawnych
Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń prawnych m.in.: dotyczących reklamacji w prawie cywilnym, reklamacji w prawie budowlanym, zobowiązań wynikających z umów, zabezpieczenia wykonania umów w obrocie gospodarczym, prawa handlowego, windykacji należności i egzekucji sądowej, prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych.

Doradztwa w ochrony danych osobowych
Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) i zakresu analizy dokumentów z tym związanych. Pracownicy Kancelarii pełnią funkcje Inspektorów Danych Osobowych (IOD) w różnych podmiotach gospodarczych.